Нова Година 2025 - Хотел KoruMar Ephesus Beach & Spa Resort 5 *- 28.12.2024г - 02.01.2025г.
6 дни
Нова Година в Чанаккале - хотел Kolin 5*- 30.12.2024г - 02.01.2025г.
4 дни
ТРИ ДНИ В РОДОПИ С КОРАБЧЕ - 21.09-23.09.2024г.
3 дни
Словения - Италия - 19.08 - 23.08.2024г.
5 дни
Нова Година 2025 - Хотел Hattusa Vacation Thermal Club 5 *- 30.12.2024г - 02.01.2025г.
4 дни

Общи Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ


1. Записване за пътуване

  1.1 Записване е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване и внасяне на депозит.

2. Визи

  2.1 За пътуванията в държави,за които се изискват визи за български граждани. Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи / резервации, ваучер, билети и др/ изисквани от Посолството  

2.2 Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.28 от ЗТ.

3.Цени и плащане.

  3.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
  3.2 Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
  3.3 Окончателно плащане : 10 дни преди датат на пътуване.
  3.4 Цените са калкулирани при курс 1 € =1.9558лв
  3.5 Увеличението на цената е възможно : при покачване на цените на горивата , изменение на размера на таксите, свързани с пътуването , промяна на валутните курсове ,възникнали след подписването на договора.

4.Права и задължения на страните

  4.1 Туроператорът се задължава:
    4.11 да предостави в съответствие с условията на този договор туристически услуги, заплатени от Потребителя.
    4.12 да осигури задължителанта за застраховка за Потребителя”Медицински разходи при болест и злополука” за пътувания извън страната.
    4.13 Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никакава отговорност , ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.Ако потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
    4.14 Туроператорът се има сключен засрахователен договор по чл.42 от ЗТ.Сертификатът на Туроператора се представя на Потребителя преди началото на пътуването.

  4.2 Потребителят се задължава:
    4.21 при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи , оформени в съответствие със законите на посещаваната на страна и на Република България.
    4.22 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родитеи, че са съгласни със заминаването му в посоченат страна.
    4.23 да заплати в пълен обем и в установените от настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
    4.24 да спазва законите на старната в която пътува.
    4.25 потребителят,който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания , е длъжен да премине през съответната профилактика.
    4.26 Потребителят има право:

в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженияга си по Настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира , че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него , какато и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните.

  5.1 В случай на неизпълнение или неточно изпълненине от страна на Туроператора на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност но Туроператора в тези случаи е 100% от стойността на тези услуги.
  5.2 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите , е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения. 

  5.3 Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи / платени застраховки, глоба за върнати билети , визови такси и др/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  5.4 туропоераторът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

    - забавяне на самолетни полети по технически лил метереологични причини     - анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя     - загуба или повреда на багажа по време на пътуването     - отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя     - недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България и да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения

  5.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор , ако причините за това се дължат на:

    а/ Потребителя
    б/ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
    в/ непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и нетовите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

  5.6 Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Настоящият договор той е длъжен да уведоми незабавно потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира , че посочените от него в Договора телефони , факс, е-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай ,че Потребителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата , по-висока или по-ниска цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператора му възстановявя платените суми по Договора в 7 дневен срок от датат на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна в цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория не се счита за значителна промяна в Договора.

6.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

  6.1 При пътуване в чужбина :

    а/ между 20 и 10 дни преди датата на заминаване 30% от общата стойност на пътуването;     б/ между 9 и 3 дни преди датата на заминаване 50% от общата стойност на пътуването;     в/ при по- малко от 3 дни до датата на заминаване 70% от общата стойност на пътуването70% от общата стойност на пътуването;

При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването като удържа същите неустойки.

7.Спорове и рекламациии

  7.1 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимното съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
  7.2 В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
  7.3 В случай , че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга , не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид срок не по-късно от 3 дни, след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

  8.1Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата , при които е бил сключен Договорът.
  8.2Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
  8.3При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимотоношения.

 

Декларация за поверителност

Сайтът Magictrip-bg.com може да използва някой от следните техники за следене на потребителите. Те се използват с цел анализ и предоставяне на по-добра услуга. Информацията няма да бъде предоставяна на 3-ти лица.

Log Files

Тези файлове могат да съдържат вашият IP адрес, доставчик, версия на браузър и операционна система, дата и час на влизане в сайта, от къде сте влезнали в сайта (referrers), както и версии на някои приложения, инсталирани на вашият компютър, като Flash и Java.


Cookies and Web Beacons

Сайтът може да използва cookies (бисквитки) за нормалното му функциониране, като идентификация, настройки, запазване на сесия. Сайтът може да предостави възможност на 3-ти страни да слагат техни cookies или web beacons при показване на рекламни блокове, или извършване на анализ. Повечето рекламни компании използват технологии, които могат да вземат вашият IP адрес и да извършат гео-локализация, с цел по-точно таргетиране на предоставяната от тях реклама/услуга. Вие може да изключите всички cookies. За повече информация се обърнете към ръководството на вашият браузър. ВНИМАНИЕ – изключването/изтриването на cookies може да доведе до неправилна работа на този и други сайтове. В този случай сайтът не носи никаква отговорност за неправилната си работа.